Close
Pracovná zdravotná služba

PZS pre 1. a 2. kategóriu prác


Mgr. Jozef Kardoš

Verejný zdravotník, dohľad nad pracovnými podmienkami

Služby
  • posúdenie zdravotných rizík
  • kategorizácia prác
  • vypracovanie prevádzkových poriadkov a posudkov o riziku
  • školenia zamestnancov
  • poradenstvo a konzultácie v oblasti hygieny práce
Kompletný zoznam služieb
Legislatíva a povinnosti zamestnávateľa


Od nadobudnutia účinnosti zákona č. 289/2017 Z. z. 1. decembra 2017 už nevykonávajú činnosť pracovnej zdravotnej služby (dohľad nad pracovnými podmienkami) pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 1 alebo 2 bezpečnostní technici, autorizovaní bezpečnostní technici, ani bezpečnostnotechnická služba. Činnosti pracovnej zdravotnej služby môže vykonávať len verejný zdravotník a profesie určené v Zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Povinnosti zamestnávateľa pri ochrane zdravia sú uvedené v § 30 Zákona 355/2007, nájdete ich v odkaze nižšie.

Legislatívu a právne predpisy v ochrane zdravia nájdete na:

Legislatíva verejného zdravotníctva
Právne predpisy v ochrane zdravia pri práci

Povinnosti zamestnávateľa pri ochrane zdravia

Kontakt

V prípade záujmu Vám vypracujeme cenovú ponuku.

Telefón: 0908 261 751, 0940 71 71 67

Email: pzskardos@gmail.com

Adresa: Domaniža 100,
018 16 Domaniža

IČO: 37 283 651

Mgr. Jozef Kardoš – dohľad nad pracovnými podmienkami 

Zapísaný v ŽR Okresného úradu Považská Bystrica, č. živnostenského registra 306-10414