Close

Ponuka služieb

 1. vypracovanie vstupného auditu, vypracovanie dokumentov pre štátne orgány (RUVZ, IP)
 2. hodnotenie faktorov pracovného prostredia a stav pracovných podmienok
 3. hodnotenie zdravotných rizík, spolupráca pri zisťovaní nebezpečenstiev
 4. vypracovanie posúdenia zdravotných rizík z expozície práce a pracovného prostredia § 30 ods.1, písm. b, c) Zákona č. 355/2007 Z. z. + vypracovanie kategorizácie prác z hľadiska zdravotného rizika podľa §30 ods.1, písm. b) Zákona č. 355/2007 a Vyhlášky MZ SR č.448/2007 Z.z.
 5. návrhy preventívnych a ochranných opatrení, návrhy objektivizácie (meraní faktorov pracovného prostredia)
 6. stanovenie rozsahu a periodicity lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci pre jednotlivé profesie v zmysle platnej legislatívy (vypracovanie smernice pre lekárske preventívne prehliadky zamestnancov a tlačív na lekárske prehliadky)
 7. vypracovanie prevádzkových poriadkov a posudkov o riziku (hluk, chémia, prach, biologický faktor, bremená, fyzická záťaž…) v znení platných predpisov,
 8. vypracovanie smernice, hodnotenie podmienok pri práci so zobrazovacími jednotkami, hodnotenie zrakovej záťaže pri práci s počítačom podľa NV SR č. 276/2009
 9. vypracovanie traumatologického plánu, vypracovanie náplní lekárničiek
 10. vypracovanie osvetových materiálov o ochrane zdravia zamestnancov
 11. poradenstvo, konzultačná činnosť v oblasti hygieny práce a preventívneho pracovného lekárstva
 12. školenie zamestnancov o poskytovaní predlekárskej prvej pomoci
 13. školenie zamestnancov o ručnej manipulácii s bremenami
 14. školenie zamestnancov o nebezpečných chemických látkach, expozícii hluku, prachu…
 15. zabezpečenie meraní faktorov pracovného prostredia (hluk, chémia, prach, vibrácie, osvetlenie, tepelnovlhkostná mikroklíma…)
 16. orientačné merania: hluku, umelého osvetlenia, magnetických polí, ionizujúceho žiarenia